New Services! for 3 months old @ Sathorn branch


 
 Little Maple Nursery เป็นเนอร์สเซอรี่ระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เราไม่ใช่แค่รับเลี้ยงเด็ก แต่เป็นศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็กโดยเฉพาะ เราใช้แนวคิดใหม่ในการสอนและพัฒนาเด็กๆ การสอนภาษาอังกฤษจะใช้วิธีสอนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนภาษา การสื่อสารพูดคุยโต้ตอบกับครูเจ้าของภาษาในระหว่างวันไม่ใช่แค่ชั่วโมงภาษาอังกฤษ จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ การฟังและการจำ การเดาความหมาย การเลียนแบบประโยคจะทำให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนที่จะเขียนเป็น
We are the bilingual nursery (English and Thai). Not only a day care, we teach and support the child's development through many activities. Our English teacher stays all day with the children, so they can learn English by natural method which is the best way for effective language learning.
 Little Maple Nursery มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆ ในทุกด้าน โดยพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระดับอนุบาล นอกจากนี้เราเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียนภาษาที่ 2 ในเด็กวัยนี้ เนื่องจากในช่วงอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงที่เด็กๆ สามารถเรียนภาษาได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด เด็กๆ จะพูดสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา นั่นเป็นเพราะความสามารถพิเศษของสมองของเด็กวัยนี้นั่นเอง ความสามารถนี้จะลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเด็กโตขึ้นและเหลือน้อยมากเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เราไม่อยากให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปโดยที่เด็กๆ ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
       Our objectives are to develop the children in 4 skills : physical, emotional, social, and intelligent, in order to prepare them for studying in kindergarten or school. We also focus on language learning. The child learns at the fastest rate before 3 years old. So, don't let the time pass by without any learning.
 Little Maple Nursery สอนเด็กๆตามหลักสูตรของแคนาดา  การใช้คำถามแบบเปิดและกิจกรรมซึ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกการคิด ฝึกจินตนาการ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้าทำ  กล้าแสดงออก เด็กๆ จะมีการพัฒนาด้านอารมณ์ได้สูงขึ้น
        We use Canadian curriculum. It is child – centered. This open – ended method will stimulate the children to think out of the box. This can enhance their self- confidence and also their imagination.
 Little Maple Nursery ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาของเด็ก ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเย็นสบาย  อากาศปลอดโปร่งพร้อมสนามกว้าง เพื่อให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายอย่างเต็มที่
     We situate among good and green environment with large playground so that the kids can play and run freely.
 บุคลากรของเรามีประสบการณ์และมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็กๆ พร้อมมีความรักและความเอาใจใส่ต่อเด็ก ไม่ก้าวร้าว ไม่ทำโทษเด็กด้วยการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญต่อการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน
      Our staff have high experience. We take care of the small children with love and understanding which is much important for their development.
     
  

 

 

Visitors: 197,343